* രണ്ടു മാസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ.
* സ്കൂളുകളിൽ പ്രതിജ്ഞ.
* സംസ്ഥാന – ജില്ലാ സെമിനാറുകൾ .
* 6500 കുടുംബസംഗമങ്ങൾ.

Please follow and like us:
0