ചട്ടം 62 പ്രകാരം ശ്രീ.ഒ.രാജഗോപാൽ എംഎൽഎ ഉന്നയിച്ച ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിനുള്ള മറുപടി