പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ – പത്താം സമ്മേളനം – 2018 ഏപ്രില്‍ 4 ന് ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം  – പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയല്‍ നിയമം സംബന്ധിച്ച്