കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചക്കിലിയന്‍ സമുദായത്തിന് പട്ടികജാതി സംവരണത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചക്കിലിയന്‍ സമുദായം എസ്സി ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1950 ന് മുന്‍പ് കുടിയേറി പാര്‍ത്തവരാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതിനാല്‍ പട്ടികജാതി എന്ന നിലയില്‍ ജാതിസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അധികൃതര്‍ നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കോഴിക്കോട് നഗരസഭയില്‍ തോട്ടിപ്പണിക്കായി തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ചക്കിലിയന്‍ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ പിډുറക്കാരാണ് നിലവില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളത്. ഇവര്‍ക്ക് പട്ടികജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികള്‍ സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. 1950 ന് മുന്‍പ് കേരളത്തില്‍ കുടിയേറിയ ഇവര്‍ പട്ടികജാതി ചക്കിലിയന്‍ സമുദായമാണെന്നും അവര്‍ക്ക് പട്ടികജാതി സംവരണത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയ കിര്‍ത്താഡ്സിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചക്കിലിയന്‍ സമുദായത്തിന് പട്ടികജാതി സംവരണം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായത്.