കഴിഞ്ഞ 1000 ദിനങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ പിന്നാക്കക്ഷേമം,  നിയമം, സാംസ്‌കാരികം, പാർലമെന്ററി കാര്യം എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ