പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂളുകളില്‍ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയില്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയം. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 20 സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് 602 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ഈ വര്‍ഷം പരീക്ഷയെഴുതിയത്. എല്ലാവരും വിജയിച്ചു. 19 പേര്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് നേടി. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്‍റെ 9 സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും ഈ വര്‍ഷം 292 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. എല്ലാവരും വിജയിച്ചു. 16 പേര്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് നേടി.
എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന ശേഷം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷവും പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എംആര്‍എസുകള്‍ മികച്ച വിജയമാണ് നേടിയത്.
നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരെയും അഭിമാനകരമായ വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ-പിന്നാക്കവിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലന്‍ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.