കമ്മാറ സമുദായത്തെ ഒബിസി ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് അധിവസിച്ചിരുന്ന കമ്മാറ സമുദായക്കാരില്‍ ചിലര്‍ ഒബിസി ലിസ്റ്റില്‍ നേരത്തെ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും മലബാര്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന മേഖലകളില്‍ അധിവസിക്കുന്ന ‘കമ്മാറ’ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ നിലവില്‍ ഒരു ലിസ്റ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്നം പഠിച്ച പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്‍ മലബാറിലെ കമ്മാറ സമുദായക്കാരെ കൂടി സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റിതര ഭാഗങ്ങളിലെ കമ്മാറ സമുദായത്തോടൊപ്പം പിന്നാക്ക വിഭാഗ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പ്രസ്തുത ശുപാര്‍ശയെ തുടര്‍ന്ന് നിലവില്‍ ഒബിസി പട്ടികയിലെ വിഭാഗം 3 ല്‍ മലബാര്‍ ജില്ലയില്‍ ഒഴികെ കേരളം മുഴുവനും ഉള്ള കമ്മാറ സമുദായം എന്ന എന്‍ട്രി ഒഴിവാക്കി കെഎസ്എസ്ആര്‍ പാര്‍ട്ട് 1 ലെ ലിസ്റ്റ് കകക ല്‍ വിഭാഗം ക ല്‍ ഇനം 29 (അ) ആയി മലബാറിലെ കമ്മാറ സമുദായത്തെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായത്.