പത്മശാലി വിഭാഗത്തെ ഒബിസി പട്ടികയില്‍ ശാലിയ, ചാലിയ(ചാലിയന്‍) വിഭാഗത്തോടൊപ്പം ഉള്‍പ്പെടുത്തി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാന മെടുത്തു. കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട്, മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കുകളില്‍ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന്‍റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്‍ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഒബിസി ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി.