എല്‍.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന ശേഷം പട്ടികജാതി വിഭാഗ ത്തിന് 157.34
കോടി രൂപയും പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് 96.87 കോടി രൂപയും ചികിത്സാ ധനസഹായമായി
നല്‍കിയെന്ന് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ പിന്നോക്കവിഭാഗ ക്ഷേമ മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്‍ പത്രക്കുറിപ്പില്‍
അറിയിച്ചു.
82313 പട്ടികജാതിക്കാരും 132109 പട്ടികവര്‍ഗക്കാരും ഇതിന്‍റെ ഗുണഭോക്താ
ക്കളായി. ആശുപത്രികള്‍ മുഖേന 68751 പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് 758029784 രൂപ ചികിത്സാ
ധനസഹായമായി നല്‍കി. മന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില്‍ നിന്ന് 63358
പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് 210664616 രൂപയും ധനസഹായം നല്‍കി.
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനുള്ള ചികിത്സാ ധനസഹായം വേഗത്തില്‍ വിതരണം
ചെയ്യുന്നതിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന അപേക്ഷ നല്‍കുന്ന സംവിധാനം 2017 സെപ്റ്റംബറില്‍ തുടങ്ങി.
വലിയ മാറ്റമാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത്. കാലതാമസമില്ലാതെ ധനസഹായം നല്‍കാന്‍
ഇതുമൂലം കഴിയുന്നുണ്ട്. പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും ഓണ്‍ലൈന്‍
വഴിയാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കു കയാണ്.