എം.എസ്.രവിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി എകെ ബാലൻ അനുശോചിച്ചു