മന്ത്രി എംഎം ജേക്കബിന്റെ നിര്യാണം-മന്ത്രി എകെ.ബാലൻ അനുശോചിച്ചു