കേരള സംഗീതനാടക അക്കാദമി സർഗ ഭൂമിക ഓൺലൈൻ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാംസ്‌കാരികലോകം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനാണ് സർഗഭൂമിക എന്ന ഓൺലൈൻ വേദി കേരള സംഗീതനാടക അക്കാദമി ഒരുക്കിയത്. ഈ ഓൺലൈൻ വേദിയിലൂടെ കലാപരിപാടികൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കും. സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ സർഗ ഭൂമിയുടെ ഓൺലൈൻ